Psalmy
  Nowy Testament
 1. Ewangelia wg Mateusza
 2. Ewangelia wg Marka
 3. Ewangelia wg Łukasza
 4. Ewangelia wg Jana
 5. Dzieje Apostolskie
 6. List do Rzymian
 7. Pierwszy List do Koryntian
 8. Drugi List do Koryntian
 9. List do Galacjan
 10. List do Efezjan
 11. List do Filipian
 12. List do Kolosan
 13. Pierwszy List do Tesaloniczan
 14. Drugi List do Tesaloniczan
 15. Pierwszy List do Tymoteusza
 16. Drugi List do Tymoteusza
 17. List do Tytusa
 18. List do Filemona
 19. List do Hebrajczyków
 20. List Jakuba
 21. Pierwszy List Piotra
 22. Drugi List Piotra
 23. Pierwszy List Jana
 24. Drugi List Jana
 25. Trzeci List Jana
 26. List Judy
 27. Objawienie Jana