Opracowano na podstawie tzw. Biblii Warszawskiej

WYKAZ SKRÓTÓW

akkad. - akkadyjski;
arab. - arabski;
aram. - aramejski;
asyr. - asyryjski;
babil. - babiloński;
baktr. - baktryjski;
egip. - egipski;
gr. - grecki;
hebr. - hebrajski;
łac. - łaciński;
samar. - samarytański;
syr. - syryjski;
KB. - Konkordancja biblijna.