Łaska

Wprowadzenie

Całe postępowanie Boga z ludźmi w obecnym czasie oparte jest na Jego łasce. Oznacza to, że Bóg okazuje człowiekowi przychylność, na którą w ogóle nie zasługuje.

Słowo „łaska" użyte jest w Biblii ponad 160 razy, w tym w Nowym Testamencie około 128 razy.

Biblia uczy, że Bóg jest „Bogiem wszelkiej łaski" (1Pir. 5,10), że Chrystus jest „pełnią łaski" (Jan 1,14) oraz, że Duch Święty jest „Duchem łaski" (Hebr. 10,29). Tak więc wszystkie Trzy Osoby Trójcy Świętej są ściśle związane z łaską.

Definicja

Słowo „łaska" używane w Starym Testamencie oznacza: „schylić się lub zniżyć się w uprzejmości do kogoś pośledniejszego", natomiast w Nowym Testamencie słowo „łaska" oznacza: „przychylność", „dobra wola", „wierna miłość".

Jest bardzo trudno jednym słowem określić to co oznacza „łaska". Jednak podane niżej definicje pozwolą dokładniej zrozumieć znaczenie „łaski":

  1. Łaska jest miłością okazywaną komuś niegodnemu.
  2. Bóg jest miłością i gdy On obdarza tą miłością zgubionego grzesznika, nieczystego i zbuntowanego, to to jest łaska.
  3. Łaską jest, gdy Bóg nie oczekuje niczego, ale kocha i przebacza, choć nie zasłużyliśmy na nic innego jak tylko na gniew i sąd.
  4. Widzimy łaskę, gdy Bóg daje niebieskie dobra, aby zbawić to co na ziemi najgorsze.

Przeciwstawienia

Nie można mieszać pojęcia łaski z uczynkami. Jeśli można by otrzymać zbawienie przez wykonanie dobrych uczynków wówczas zbawienie byłoby zapłatą za nie (Rzym. 4,4.5; 11,6). Bóg nie jest dłużnikiem człowieka. Zbawienie zaś jest darem.

Nie można mieszać łaski z pojęciem prawa. Zbawienie nie jest dane w wyniku przestrzegania prawa (przykazań). Zbawieni jesteśmy przez łaskę.

Potrzeba łaski

Jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy nieposłuszni świętemu Bożemu Prawu (Rzym. 3,23; Kol. 1,1). Zasłużyliśmy więc na sąd. Staniemy przed groźnym Bożym sądem, ponieważ złamaliśmy Boże Prawo (Rzym. 3,19; Jak. 2,10). Jesteśmy przedmiotem Bożego przekleństwa (Gal. 3,10).

Ponieważ człowiek odrzucił i zamordował Syna Bożego, nie może on niczego domagać się od Boga (Jan 12,31-33; 3,18).

Zbawienie przez łaskę

Jeśli człowiek może otrzymać zbawienie, to może się to stać tylko dzięki Bożej łasce. BÓG JEDNAK JEST ŚWIĘTY; On nie może ominąć grzechu, GRZECH MUSI BYĆ UKARANY.

Ewangelia uczy nas, jak Bóg może zbawić grzesznika, a przy tym porastać świętym, bowiem CHRYSTUS WYCIERPIAŁ GNIEW I BOŻY SĄD z powodu grzechu, bowiem Chrystus poniósł śmierć. Bóg może przesączyć grzech tym, którzy zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi.

Chrystus wykonał dzieło zbawienia. Łaska domaga się tylko wiary ze trony grzesznika, który poszukuje zbawienia (Ef. 2,8.9).

Błogosławieństwa z łaski

Łaska przynosi grzesznikowi wiele wspaniałych błogosławieństw. Są jednak trzy największe Boże błogosławieństwa z łaski Jego:

  1. Zbawienie (Tyt. 2,11-13). Oznacza to, że zbawiony człowiek ma życie wieczne;
  2. Usprawiedliwienie (Rzym. 3,24-26). Oznacza to, że Bóg uznaje grzesznika, który uwierzył Jezusowi Chrystusowi za istotę nienaganną;
  3. Przystęp do Boga (Rzym. 5,2). Oznacza to, że zbawieni ludzie mają przystęp do Boga w modlitwie, oni nie są oddzieleni już więcej od Boga z powodu grzechu.