Jezus zbawia

Czy kiedykolwiek rzuciłeś linę tonącemu człowiekowi? Czy zdołałeś wyciągnąć go na brzeg? Czy kiedykolwiek uratowałeś ludzkie życie? A może ktoś ciebie uratował przed śmiercią? Może znalazłeś się w sytuacji, w której musiałeś rzucić się w ogień aby ratować ludzkie życie? Pytam ponownie: Czy zdarzyło ci się wybawić kogoś ze śmiertelnych opresji?

A może to ty jesteś osobą, która swoje życie zawdzięcza drugiemu człowiekowi?

Czy jesteś zbawiony? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że znajdujesz się w niebezpieczeństwie? Jeśli pozwolisz sobie na dalsze życie w grzechu, zginiesz w piekle. W Biblii napisane jest, że ten, którego imię nie jest zapisane w księdze żywota, zostanie strącony do piekła.

Ja jednak chciałbym powiedzieć ci w jaki sposób możesz być wybawiony od piekła, wybawiony od grzechów, wybawiony od śmierci, wybawiony od choroby i wybawiony od wszelkiego zła. A muszę ci powiedzieć, że możesz tego dostąpić nawet teraz!

Biblia mówi: "Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników..." (1Tym. 1:15). Anioł powiedział: "...nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego". (Ew. Mat. 1:21). W Biblii napisane jest również: "Bo nie postał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony" (Ew. Jana 3:17). Piotr natomiast rzekł: "...każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie" (Dz.Ap. 2:21).

Człowiek nie został przeznaczony do życia w grzechu i w chorobie, ale do wiecznej społeczności z Bogiem. Niestety dopuścił się grzechu, w konsekwencji czego został od Niego oddzielony.

Jednakże dzięki Bogu, mamy Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników – aby zbawić ciebie. Wszyscy bez wyjątku mogą dostąpić dzisiaj zabawienia. A zbawienie i uznanie Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Lecz, co to znaczy "być zbawionym"?

PO PIERWSZE: znaczy to być narodzonym na nowo - stać się Bożym dzieckiem.

Biblia mówi: "Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi" (Ew. Jana 1:12).

Czy to nie jest wspaniałe, że człowiek może przeżyć nowe narodzenie i dzięki temu stać się członkiem królewskiej Bożej rodziny? To prawda, już raz się urodziłeś, ale wtedy urodziłeś się w grzechu, jako dziecko i sługa diabła. Teraz jednak posłuchaj co mówi Chrystus: "Musisz się na nowo narodzić" (Ew. Jana 3:7). Musisz się nawrócić, przyjąć zbawienie, zgodzić się na odmianę i odrodzenie.

Jeśli zaprosisz dziś Jezusa Chrystusa do swojego życia, staniesz się automatycznie dzieckiem Bożym, ponieważ "Chrystus przyszedł, aby zbawić grzeszników". Czy chcesz być dzisiaj zbawiony?

PO DRUGIE: znaczy to otrzymać nowe duchowe życie.

Paweł napisał: "Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe". (2Kor. 5:17) To właśnie dzieje się gdy Chrystusowe zbawienie dokonuje się w tobie. Stare pożądliwości, nawyki i choroby mijają. Ty zyskujesz nowe życie, nową naturę, nowe pragnienia i nowe dążenia. Przyjmujesz na siebie Chrystusowe życie.

On rzekł: "Ja przyszedłem, aby (owce) miały życie i obfitowały" (Ew. Jan 10:10).

Czy chciałbyś teraz otrzymać Jego nowe życie?

PO TRZECIE: być zbawionym znaczy mieć pokój.

Jezus powiedział: "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam". (Ew. Jana 14:27) On rzekł również: "To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli". (Ew. Jana 16:33). Prawdziwy pokój przyjść może tylko jako rezultat Chrystusowej łaski i zbawienia. Nigdy nie zazna go w swojej duszy człowiek, tkwiący w grzechu. Biblia mówi: "Me mają pokoju bezbożnicy ". (Iz. 57:21). "Ale będąc usprawiedliwionymi z wiary, pokój mamy z Bogiem, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa". (Rzymian 5:1).

Czy nie brakuje ci Jego pokoju w twojej duszy?

PO CZWARTE: być zbawionym znaczy chodzić we wspólnocie z Bogiem.

Zostałeś stworzony na Boże podobieństwo, tak abyś mógł chodzić i rozmawiać z Bogiem. Jednakże twój grzech sprawił, iż zostałeś od Niego oddzielony. Teraz, zamiast cieszyć się społecznością z Ojcem, odczuwasz przed Nim strach, a sama myśl o tym, że miałbyś spotkać się z Nim twarzą w twarz, mrozi krew w twoich żyłach. To twój grzech oskarża cię i wytyka ci winy przed Bogiem.

Ale jest pewna osoba, która może wybawić cię z grzechów -Chrystus. On zmazę z ciebie wszelką winę i przyprowadzi cię z powrotem do Boga z nieskazitelnie czystym kontem – tak jakbyś nigdy nie uczynił niczego złego. Będziesz mógł wówczas zawtórować Janowi: "Społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem" (1Jana 1:3). On będzie dla ciebie "przyjacielem, który jest bardziej przywiązany niż brat". (Przyp. 18:24).

Czy przyjmiesz Go dzisiaj?

l PO PIĄTE: być zbawionym znaczy otrzymać fizyczne uzdrowienie.

Biblia mówi: "Służcie Panu, Bogu waszemu. Oddalę choroby spośród ciebie" (Exodus 23:25). Tam tez napisane jest:: "On odpuszcza wszelkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje" (Ps. 103:3).

Zbawienie obejmuje również fizyczne uzdrowienie i dobry stan ludzkiej psychiki. Być zbawionym znaczy stanowić jedność zarówno w duchu jak i w ciele.

W ewangeliach opisane jest jak Chrystus przebaczał grzesznikom i uzdrawia) chorych, a przecież On jest "wczoraj i dziś ten sam i na wieki" (Hebr. 13:8).

Chrystus przyszedł, aby dziś ciebie zbawić. "Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia" (2Kor. 6:2).

Czy przyjmiesz Go? Czy chcesz być zbawiony? On obiecał: "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie" (Rz. 10:13). Ta obietnica jest także dla ciebie.

Przyjmij Go teraz modląc się:

Panie Jezu, proszę Cię, zostań moim Panem i Zbawicielem. Oczyść mnie z moich grzechów i daj mi nowe życie. Słyszałem, że mnie kochasz i chcesz troszczyć się o mnie. Tak więc, oddaję Ci moje życie. Przyjmuję Twoje Zbawienie i dziękuję, że teraz uczyniłeś mnie nowym stworzeniem. Wierzę, że od teraz żyjesz we mnie i że mam życie wieczne. Chwała Tobie, Panie. Amen.

T.L. Osborn