Grzechy przeciwko czci Boga

1. Formalizm religijny (Mat. 23,23-28)

Formalizm religijny polega na okazywaniu na zewnątrz swojej pobożności, podczas gdy praktyczne życie jest całkowitym jej zaprzeczeniem (II Tym. 3,5). Typowym przykładem formalizmu religijnego byli faryzeusze i uczeni w Piśmie, których Pan Jezus Chrystus w swoim zwiastowaniu często piętnował (Mat. 23 r.). Całą swą pobożność wypełniali jedynie dlatego, aby ich ludzie widzieli (Mat. 23, 5). We wszystkich przejawach swej pobożności wszystko czynili na pokaz: jałmużnę (Mat. 6,1-4), modlitwę (Mat. 6,5-8) i post (Mat. 6,16-18).

Skrajnym wyrazem formalizmu jest BIGOTERIA — dewocja (nadmierna, przesadna pobożność, przesadna gorliwość w wypełnianiu praktyk religijnych). Pan Jezus Chrystus w bardzo jaskrawy sposób zdemaskował dewocję w podobieństwie o faryzeuszu i celniku (Łuk. 18,9-14). l choć dewocja została tylekroć razy wyśmiana (słynna komedia Moliera „Świętoszek"), to jednak znajduje chętnych zwolenników.

2. Komercjalizm religijny (Dz. Ap. 8,18-23)

Jest to handel religią. Pan Bóg jest tylko potrzbny do zaspokajania potrzeb ziemskich. Jest to jeden z przejawów współczesnej, letniej obojętności. Apostoł Paweł tę frymarczną religijność określił mianem „ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski" (l Tym. 6,5). Wg tej judaszowskiej dewizy Boga czcić i Jemu służyć można jedynie wtedy, gdy przyniesie to profit. Tak próbował to czynić w pierwszym okresie swego życia patriarcha Jakub, syn Izaaka: „l złożył tam Jakub ślub i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim... i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę..." (Gen. 28,20-22). Oto typowy przykład ślubu komercyjnego, jak to wyraża stary, łaciński aforyzm: „do, ut des" (Daję, abyś i ty mi dał).

Szczególnym przypadkiem komercjalizmu religijnego jest TEURGIA — szantaż wobec Boga: „Jeżeli mi nie dasz. Boże, tego co chcę, jesteś mi niepotrzebny, wyrzekam się ciebie i przestaję się modlić".

3. Powierzchowność religijna (Mar. 7,6-8. Iz. 29,13)

Współczesny człowiek potrafi z szewską pasją zabiegać o swoje życie doczesne, które za kilka lub kilkanaście lat się skończy, a najmniejszej nawet uwagi nie zwraca na swoją duszę, wiecznie istniejącą, cenniejszą niż cały świat (Mat. 16,26). Powierzchowność religijna ma kilka przejawów. Wymienię dwa:

a. Indyferentyzm religijny (obojętność) (Dz. Ap. 26,24-29)

Podczas gdy współczesny człowiek posiada szeroki wachlarz wiedzy o wszystkich niemal dziedzinach życia, nie przejawia natomiast żadnego zainteresowania sprawami religijnymi, absolutnie nie interesuje się sprawami związanymi z Bogiem i Pismem Świętym. Bardzo wymownym przykładem braku elementarnych wiadomości w sprawach religijnych są wypowiedzi ludzi, którym proponujemy nabycie Świętej Księgi: „Jeśli można, to kupiłbym Ewangelię lub Nowy Testament, a jeśli ich nie ma, to Pismo Święte, a jak nie, to Biblię".

b. Tradycjonalizm religijny (Dz. Ap. 19,23-38)

Tradycjonalizm religijny zwykle był oparty na przesłankach politycznych lub narodowych. W Polsce, np. przez wiele stuleci łączono, niesłusznie zresztą, patriotyzm (największą cnotę narodową) z tradycyjną pobożnością ojców, przeplecioną nierozumnym fanatyzmem religijnym. Smutnym przykładem tego właśnie tradycjonalizmu była kontrreformacja w Polsce oraz wypędzenie Braci Polskich w 1658 roku.

4. Fanatyzm religijny (Mar. 9,38-40. Łuk, 9,49-55. por. Num. 11,25-29)

Fanatyzm religijny jest to do najwyższych granic posunięta nietolerancja, brak zrozumienia dla ludzi innych przekonań i poglądów oraz chęć narzucenia im swoich własnych przekonań. Historia podaje wiele przykładów fanatyzmu religijnego, który był przyczyną wielu krwawych wydarzeń, wojen i prześladowań.

  1. fanatyzm żydowski doprowadził do straszliwej wojny żydowskiej (66-70 r), zburzenia Jeruzalem przez Tytusa w 70 roku oraz utraty niepodległości na blisko 2000 lat.
  2. fanatyzm żydowski rozpoczął pierwsze w dziejach prześladowanie pierwszych chrześcijan w okresie apostolskim (Jan. 16,2. Mat. 10,17.18; 24,9. 10. Dz. Ap. 8,1; 9,1.2)
  3. fanatyzm pogański Imperium Rzymskiego odebrał życie milionom chrześcijan za panowania cesarzy rzymskich od Nerona (54—68) do Domicjana (81-96) (2Tym. 4,6. Obj. 1,9; 2,10)
  4. d. fanatyzm i szowinizm religijny mahometan zamienił w pole krwi tereny Palestyny (638 r.), Azji Mniejszej (634 r.) oraz Północnej Afryki i Hiszpanii (711 r.).
  5. wyprawy i wojny krzyżowe (1096—1270 r.)
  6. wojny z Krzyżakami (1226-1410 r.)
  7. ponure żniwo tzw. Świętej Inkwizycji i Kontrreformacji (milionowe ofiary)
  8. wojna trzydziestoletnia (1618—1648 r.)
  9. prześladowania Waldensów, Husytów, Anabaptystów, Braci Czeskich, Mennonitów, Braci Polskich...
  10. hitleryzm (1939-1945 r.).

5. Ekskluzywizm religijny (sekciarstwo) (1Kor. 11,19)

Jeszcze nigdy nie było tylu wyznań i denominacji religijnych, uznających się (niestety tylko w swoich własnych oczach), za jedynozbawcze, posiadające wyłącznie prawdę i patent do zbawienia, idealnie doskonałe i absolutnie biblijne, jak w obecnym czasie, a jednocześnie uważających wszystkie pozostałe związki religijne za bezwartościowe twory religijne i zgubne sekty, nadające się jedynie na potępienie. Wielu zagubionych ludzi, pielgrzymujących od wyznania do wyznania usiłuje w nich znaleźć obiektywną prawdę. Wszędzie słychać tylko: „przyjdź do nas, tylko u nas jest prawda". Nie ma prawdy u nas, u was czy u nich, nie ma prawdy w żadnej społeczności religijnej, gdyż „PRAWDA JEST W JEZUSIE" (Ef. 4,21), Pan Jezus Chrystus powiedział: „JAM JEST DROGA I PRAWDA I ŻYCIE" (Jan. 14,6).

6. Ceremonializm religijny (Iz. 1,11-17)

Chrześcijaństwo opierające się na sztywnym schematyzmie żydowskim zapomniało wyjść ze Starego Testamentu i zostało zatrute judaizmem. Tak było w Zborach w Galacji (Gal. 3,1-5; 5,1-15), w Kolosach (Kol. 2,4-8.16-23), tak jest i dziś. Ceremonie religijne nie dają życia, ale są przyczyną skostnienia, kościelnictwa i sakramentalizmu (2Kor. 3,3-6. 1Kor. 5,7.8).

7. Cudzołóstwo religijne (bałwochwalstwo - IDOLOLATRIA) (Ex. 22,20. Deut. 17,2-7)

W znaczeniu ogólnym bałwochwalstwem nazywa się oddawanie czci bałwanom. W szerszym znaczeniu terminem tym również określa się oddawanie stworzeniom czci, która należy się tylko Bogu (Mat. 4,8-10. por. Deut. 6,13). Przez pojęcie „stworzeniom" należy rozumieć nie tylko bałwany, ale ludzi, aniołów, zwierzęta, przedmioty, idee, sprawy, itp.